Algemene voorwaarden

Praktijk Zebra – TOA BV
Maatschappelijke zetel: Victor Heylenlei 12, 2530 Boechout
Ondernemingsnummer: BE0738.803.567 Mijn e-mailadres is: karen@praktijkzebra.be

Artikel 1. Overeenkomst

Enkel de door de partijen ondertekende overeenkomst verbindt TOA BV (de dienstverlener) en zijn opdrachtgever. Alle overeenkomsten, prijsoffertes en adviezen zijn vrijblijvend en binden TOA BV niet. Een overeenkomst kan bestaan uit een getekende offerte door de klant of uit een op maat gemaakt contract voor een welbepaalde opdracht.

Artikel 2. Verbreking van de overeenkomst door de klant

De opdrachtgever kan de ondertekende overeenkomst niet annuleren, behoudens in de gevallen vermeld in de overeenkomst of mits instemming met de annulering van TOA BV bij aangetekend schrijven. In geval van verbreking is de opdrachtgever altijd de totale waarde van de overeenkomst verschuldigd aan TOA BV.

Artikel 3. Omschrijving van de dienstverlening en de prijs

De dienstverlening en de prijs worden omschreven in de offerte, in bijlage aan de overeenkomst of in de overeenkomst zelf. De prijs is exclusief; reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, 21% btw., tenzij anders vermeld.

Artikel 4. Leveringstermijnen

De termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsoverdracht en verantwoordelijkheden

De dienstverlening/beeldmateriaal blijft eigendom van TOA BV tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en forfaitaire vergoeding door de opdrachtgever.

De adviezen en tips die TOA BV verstrekt aan de opdrachtgever via adviezen, coaching, consultatie, training, literatuur, workshops, of na een andere dienstverlening, zijn strikt adviserend, coachend en richtinggevend. De opdrachtgever behoudt het volle risico voor de uitvoering van deze adviezen. TOA BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die uit de uitvoering van zijn advies voortvloeit.

Artikel 6. Publicatie

Beeldmateriaal gemaakt door TOA BV wordt enkel gepubliceerd met uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 7. Auteursrecht

Zonder de schriftelijke toestemming van TOA BV is het niet toegestaan de verstrekte foto’s/documentatie/informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever gebruikt worden

Artikel 8. Facturatie

De facturen van TOA BV zijn betaalbaar aan haar adres, behoudens andersluidende afspraak tussen partijen. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking van deze regel. De prijs is betaalbaar op de vervaldag van de factuur, behoudens andere vermelding op de factuur. Een disconto voor onmiddellijke betaling wordt enkel verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen tussen de partijen.

Vanaf de factuurdatum beschikt de opdrachtgever over 7 dagen om bij aangetekend schrijven alle opmerkingen of klachten te richten aan het adres van TOA BV. Laattijdige opmerkingen of klachten zijn niet geldig, tenzij TOA BV schriftelijk aanvaard deze te behandelen.

Artikel 9. Geschillenregeling

Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Boechout en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen TOA BV en de opdrachtgever.